ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
โครงสร้างเทศบาลตำบลเวียงเหนือ

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
297
เดือนนี้
2,493
เดือนที่แล้ว
3,492
ปีนี้
15,553
ปีที่แล้ว
22,728
ทั้งหมด
42,509
ไอพี ของคุณ
44.200.25.51ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ   เรื่อง จัดตั้งสโมสรเทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
18 พฤษภาคม 2565

 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน เมษายน 2565),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
16 พฤษภาคม 2565

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้มีโครงการอาสามัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยเน้นให้มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) คือ บุคคลที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น คือ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๗ ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีความสนใจ มีความสมัครใจ มีความเสียสละและอุทิศตนในการทำงานด้านอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)  ด้านการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การรับสมัครผ่านสื่อต่างๆ อย่างทั่วถึง นั้น  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ จึงขอความร่วมมือจากท่านสมัครเข้าร่วมโครงการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ และสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 

10 พฤษภาคม 2565

การจัดประชุมประชาคมขอต่อใบอนุญาตดูดทราย,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย เอส.พี หมู่ 12 ตำบลเวียงเหนือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น. ณ หอประชุมบ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09 พฤษภาคม 2565

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
29 เมษายน 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน มีนาคม 2565),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 เมษายน 2565

รายงานการเงินประจำปีและรายกงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 เมษายน 2565

การรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เพื่อแต่งตัั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ ต้น) 

04 เมษายน 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน มีนาคม 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
15 มีนาคม 2565

อัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
08 มีนาคม 2565

ประกาศปิดทำการเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ชั่วคราว),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเหนือ (ชั่วคราว) เนื่องจากมีพนักงานเทศบาลได้ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งได้รับการยืนยันผลตรวจ ATK จากงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้ร่วมงานอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงทำการเปิดทำการชั่วคราว เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3-6 มีนาคม 2565 และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565

03 มีนาคม 2565

 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
22 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสทธิรับเงินเบี้ยความพิการ (เดือน มกราคม  2565),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
17 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มาลงทะเบียนเดือน มกราคม 2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ฯ ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เชิญประชาชนผู้ใช้ถนน สาย อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย - เวียงชัย เพื่อร่วมรับฟังความเห็นคิดเห็น โครงการก่อสร้างเพิ่มไหล่ทางฯ ตามประกาศกรมทางหลวง ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ เชิญประชุมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ(ค่ายเจริญ) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย : งานประชาสัมพันธ์  เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

04 กุมภาพันธ์ 2565

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 19  (281 รายการ)