ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 เทศบัญญัติตำบลเวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  สมาชิกสภา
นายปฐมพงษ์ ฤทธิแผลง
ประธานสภาเทศบาล
นายบุญเชื่อม สมณะ
รองประธานสภาเทศบาล
นายมงคล ศรีคำม้วน
เลขานุการสภาเทศบาล
นายน้อย บุญสาย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญทัน แสนมะโนราช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางสมศรี ยิ้มกลั่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายอนันต์ วงค์ทนา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายบุญเชื่อม สมณะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายสุรพล เชื้อเมืองพาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายนู สมวรรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสุรรณี แสงอรุณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายบุญซ่น วงค์คำลือ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายนิคม แก้วคำแหง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายปฐมพงษ์ ฤทธิแผลง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายคำมูล สีทาแก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119