เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

 ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ อบต.เวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (2)
การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

สังกัด โรงเรียนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
ตำแหน่ง ครู วิชาเอกภาษาไทย       จำนวน 1  อัตรา
ตำแหน่ง ครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ   จำนวน 1  อัตรา
ตำแหน่ง ครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์   จำนวน 1  อัตรา

สังกัด กองช่าง
ตำแหน่ง  นายช่างโยธา   ระดับ อาวุโส  จำนวน  1  อัตรา

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 04 เม.ย. 2561  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 256 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
รายงานงบทดลองรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2561  โพสเมื่อ 06 ส.ค. 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเห  โพสเมื่อ 16 ก.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประเดือน   โพสเมื่อ 09 ก.ค. 2561
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจ้าง ปี2561   โพสเมื่อ 09 ก.ค. 2561
รายงานงบทดลองรับ - จ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2561  โพสเมื่อ 05 ก.ค. 2561
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119