ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ อบต.เวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
1.บ ไทยเป๊ปเปอร์ โปรดักส์ จำกัด (โดยนางทัศนีย์ จินดายก) ขออนุญาตก่อสรา้งอาคารโรงจอดรถ คสล.ขนาด 63.75 ตร.ม. และ ลาน/ถนน  ขนาด 452 ตร.ม. สถานที่ หมู่ที่ 8 บ้านไตรแก้ว  ตำบลเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 80/2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
2.นายนัฐพงษ์  ชัยเทพ ขออนุญาตก่อสรา้งอาคารบ้านพักอาศัย คสล. 2 ชั้น ขนาด 146 ตร.ม.  สถานที่ บ้านเลขที่ 181 หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันได ตำบลเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 81/2560 วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
3.นายบุญธรรม  คำดา  ขออนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านพักอาศัย  สถานที่ บ้านเลขที่ 268 หมู่ที่ 1 บ้านท่าบันได ตำบลเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 82/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
4. นางแสงเพียร  เสียงดี  ขออนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านพักอาศัย  สถานที่ บ้านเลขที่ 103 หมู่ที่ 5 บ้านค่ายเจริญ ตำบลเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 83/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
5. นางสาวสุดารัตน์  วงค์ชมภู ขออนุญาตก่อสรา้งอาคารโ รงแปรรูปสุกรขนาดเล็กพิเศษ คสล. 1 ชั้น  ขนาด 72 ตร.ม.  สถานที่ บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 9 บ้านเวียงปางคำ ตำบลเวียงเหนือ ใบอนุญาตเลขที่ 84/2560 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 24 พ.ย. 2560  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 211 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาสผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรร  โพสเมื่อ 14 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้  โพสเมื่อ 14 ก.ย. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รายชื่อผุ้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหา  โพสเมื่อ 07 ก.ย. 2561
รายงานงบทดลองรับ - จ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2561  โพสเมื่อ 05 ก.ย. 2561
รับโอนย้ายนายช่างโยธา  โพสเมื่อ 20 ส.ค. 2561
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119