ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
35
เดือนนี้
66
เดือนที่แล้ว
1,580
ปีนี้
2,538
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
2,538
ไอพี ของคุณ
3.94.21.209แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ

       (1) มีสัญชาติไทย

       (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเหนือตามทะเบียนบ้าน

       (3) มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2505

       (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

             (ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

             (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

 

  1. ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       (1) ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยผู้สูงอายุต้องมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผุ้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน

       (2) ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนีั้

            - บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย

            - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

            -สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธกส. (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพ)

  1. สถานที่ และระยะเวลาในการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       - สถานที่ยื่นคำขอ ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

       - ระยะเวลาในการยื่นคำขอ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 2 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565


 
19 ตุลาคม 2563