ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
14
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
664
เดือนที่แล้ว
1,756
ปีนี้
664
ปีที่แล้ว
4,228
ทั้งหมด
4,892
ไอพี ของคุณ
18.234.247.75ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
12 มกราคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ การยื่นแบบและชำระภาษีป้ายปี 2564,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง ภาษีป้าย และใบอนุญาต,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
04 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย ปี 2563,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
30 ธันวาคม 2563

การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
16 ธันวาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
26 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี งปม พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียน ประจำเดือน ตุลาคม  2563,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
05 พฤศจิกายน 2563

 ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีผู้มีสิทธิย้ายภูมิลำเนา) จำนวน  1  ราย,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
05 พฤศจิกายน 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง ประกาศถอดถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กรณีผู้มีสิทธิย้ายภูมิลำเนา) จำนวน 2 ราย,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
05 พฤศจิกายน 2563

ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566),เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
28 ตุลาคม 2563

แจ้งย้าย กองช่าง,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
23 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
22 ตุลาคม 2563

แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
  1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ

       (1) มีสัญชาติไทย

       (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเหนือตามทะเบียนบ้าน

       (3) มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2505

       (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

             (ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

             (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

 

  1. ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       (1) ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยผู้สูงอายุต้องมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผุ้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน

       (2) ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนีั้

            - บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย

            - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

            -สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธกส. (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพ)

  1. สถานที่ และระยะเวลาในการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       - สถานที่ยื่นคำขอ ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

       - ระยะเวลาในการยื่นคำขอ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 2 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565

19 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ  2564,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
14 ตุลาคม 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 12  (170 รายการ)