ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย   / คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

พิพิธภัณฑ์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 21/09/2563
วันนี้
2
เมื่อวานนี้
17
เดือนนี้
741
เดือนที่แล้ว
60
ปีนี้
801
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
801
ไอพี ของคุณ
3.237.254.197แจ้งย้าย กองช่าง,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
23 ตุลาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
22 ตุลาคม 2563

แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
 1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ

       (1) มีสัญชาติไทย

       (2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเหนือตามทะเบียนบ้าน

       (3) มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2505

       (4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

             (ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

             (ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             (ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

 

 1. ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       (1) ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยผู้สูงอายุต้องมายื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเอง หรือในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ ผุ้สูงอายุอาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนแทน

       (2) ผู้สูงอายุต้องนำหลักฐานเอกสารแสดงตน ดังนีั้

            - บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย

            - ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน

            -สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือ ธกส. (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเบี้ยยังชีพ)

 1. สถานที่ และระยะเวลาในการยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

       - สถานที่ยื่นคำขอ ณ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงเหนือ

       - ระยะเวลาในการยื่นคำขอ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 2 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2565

19 ตุลาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
14 ตุลาคม 2563

ขั้นตอนการทำบัตรประจำตัวคนพิการ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

เอกสารที่ใช้ในการทำบัตรประจำตัวคนพิการ

 1. สำเนาบัตรประชาชน/ใบสูติบัตร (พร้อมบัตรจริง) เซ็นรับรองสำเนาหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 1 แผ่น
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน เซ็นรับรองสำเนาหรือพิมพ์ลายนิ้วมือ 1 แผ่น
 3. รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 2 รูป ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีผู้พิการไม่ได้มาด้วยตัวเอง)
 4. เอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่อธิบดีประกาศกำหนด เว้นแต่ กรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได้โดยประจักษ์ ไม่ต้องมีใบรับรองความพิการก็ได้
 5. กรณีบุคคลอื่นยื่นคำขอแทนผู้ป่วยใช้เอกสารดังนี้
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มาดำเนินการแทน
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มาดำเนินการแทน
13 ตุลาคม 2563

แผ่นพับ การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
13 ตุลาคม 2563

ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
09 ตุลาคม 2563

รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาแลบะการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาแลบะการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเวียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=2454483954628202

23 กันยายน 2563

แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ทราบ!!! โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th

แจ้งให้ผู้มีสิทธิ์ทราบ!!! โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เนื่องจากมีผู้มีสิทธิ์เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ จึงอาจจะทำให้ได้รับเงินล่าช้า ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการของบกลาง กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สอบถามโทร 02-306-8694, 02-306-8697-8

ที่มา http://csg.dcy.go.th/#

22 กันยายน 2563

แผนที่รูปแบบ การแบ่งเขตเลือกตั้ง รูปแบบ1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
22 กันยายน 2563

แผนที่รูปแบบ การแบ่งเขตเลือกตั้ง รูปแบบ2,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
22 กันยายน 2563

แผนที่รูปแบบ การแบ่งเขตเลือกตั้ง รูปแบบ3,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
22 กันยายน 2563

แผ่นพับส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
22 กันยายน 2563

แผ่นพับส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว2,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
22 กันยายน 2563

การแบ่งเขตเลือกตั้ง 2563 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ รูปแบบที่ 1,เทศบาลตำบลเวียงเหนือ,wiangnue.go.th
22 กันยายน 2563

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (159 รายการ)