ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ อบต.เวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

คำขวัญตำบลเวียงเหนือ : เวียงเหนือน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรมโบราณ เป็นที่กล่าวขาน ตำนานพระเจ้ากือนา   ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ สมัยสามัญประจำปี สมั (เข้าชม 2 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1) (เข้าชม 4 ครั้ง)
สถ . จัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ ไทย (เข้าชม 10 ครั้ง)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง บริหารงานคลัง (เข้าชม 12 ครั้ง)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง (เข้าชม 10 ครั้ง)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป (เข้าชม 14 ครั้ง)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (เข้าชม 16 ครั้ง)
แผนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เข้าชม 26 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงเหนือ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเล (เข้าชม 63 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับองค์ความรู้โรงเรียนชาวนา2 (เข้าชม 8 ครั้ง)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 (เข้าชม 2 ครั้ง)
รายงานการส่งแผนและผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เข้าชม 9 ครั้ง)
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เข้าชม 22 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2560 (เข้าชม 10 ครั้ง)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 6) เทศบาลตำบลเวียง (เข้าชม 30 ครั้ง)
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) เทศบาลตำบลเวียง (เข้าชม 30 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 (เข้าชม 28 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (เข้าชม 33 ครั้ง)
ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รอบเดือน กรกฎาคม 2560 (เข้าชม 39 ครั้ง)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (เข้าชม 26 ครั้ง)
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง(คนพิการ) (เข้าชม 27 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่  https://ww
โครงการอบรมให้ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (เข้าชม 24 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่  https://ww
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง (เข้าชม 26 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่https://www.faceb
กิจกรรมวันเทิดพระคุณแม่ ประจำปี 2560 (เข้าชม 28 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่  https://ww
การสนับสนุนงานวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (เข้าชม 27 ครั้ง)
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยา
กิจกรรมทั้งหมด

  โปรแกรมบริหารข้อมูลงานเ.. 75
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์.. 110
  อยากทราบรายละเอียดโครงก.. 85
  เครื่องพิมพ์เช็ค.. 95
  ทัวร์เชียงราย รถตู้นำเที.. 127
  รับซื้อเพชร รับซื้อนาฬิก..   535
  บริการรถตู้ท่องเที่ยว สั..   180
  โครงการอบรมการใช้งาน-โปร.. 137
  โปรแกรม E-Meeting ทางเลือกใหม่.. 1358
  ขออนุญาตแจ้งเรื่องการปร.. 185
 
ดร.สันติ์ ศรียา
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเหนือ
นางธัญญรัตน์ ศิรินาม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประเสริฐ ชุ่มมะโน
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายสฐิรพงษ์ เครือวงค์
รองนายกเทศมนตรี
นายสมเดช สมณะ
รองนายกเทศมนตรี
 จังหวัดเชียงราย
 เทศบาลนครเชียงราย
 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย
 วิทยุแห่งประเทศไทย ชร.
 วัดร่องขุ่น
 หางานเชียงราย
 เชียงรายช้อปปิ้ง
 พระตำหนักดอยตุง
 ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว
 รถเช่าเชียงราย
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย
 อบต.แม่ข้าวต้ม
 เทศบาลตำบลบ้านดู่
 เทศบาลตำบลเวียงชัย
 เทศบาลศิริเวียงชัย
 เทศบาลตำบลเมืองชุม
 เทศบาลตำบลดอนศิลา
 อบต.ผางาม
 อบต.แม่เปา
 อบต.ธารทอง
 เทศบาลตำบลแม่ลาว
 เทศบาลตำบลแม่ยาว
 สายด่วนเบอร์โทรฉุกเฉิน
 อาเซียน
 วิเคราะห์ชื่อ
 รับซื้อเพชร
 อาณาจักรล้านนา
 กรมจัดหางาน
เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119
ออกแบบจัดทำเว็บ โดย โลโคลโฮสไทย