ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 เทศบัญญัติตำบลเวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  สภาพสังคม

ด้านสังคม

5.1  หมู่บ้าน  / ประชากร

          1)  หมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน    ได้แก่

หมู่ที่  1    บ้านท่าบันได            

หมู่ที่  2    บ้านเวียงเดิม              

หมู่ที่  3   บ้านสันสลิด                 

หมู่ที่  4   บ้านราษฎร์เจริญ

หมู่ที่  5   บ้านค่ายเจริญ

หมู่ที่  6   บ้านเวียงเหนือ

หมู่ที่  7   บ้านโพธิ์ชัย

หมู่ที่  8   บ้านไตรแก้ว

หมู่ที่  9   บ้านเวียงปางคำ

หมู่ที่ 10  บ้านป่ายางน้อย

หมู่ที่ 11  บ้านพนาลัย

หมู่ที่ 12  บ้านสันต้นแหน

         2) ท้องถิ่นอื่นที่มีพื้นที่ติดต่อกับ  อบต.เวียงเหนือ

                   -   เทศบาลตำบลเวียงชัย  , อบต.เมืองชุม ,  อบต.เวียงชัย   อำเภอเวียงชัย  ,

                    อบต.รอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย  และ อบต.ทุ่งก่อ  อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

3)  จำนวนประชากร และบ้าน   (   วันที่  1  มกราคม  2555 )

                   -  ประชากรทั้งหมด       จำนวน      6,629        คน 

                   -  บ้าน                     จำนวน      2,120        หลังคาเรือน

เปรียบเทียบจำนวนประชากรตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

          (     วันที่  1  มกราคม ของปี  พ.ศ.2554  และ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 )

 

ปี  พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555

หมู่ที่

ชาย

หญิง

รวม

บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

บ้าน

1

434

456

890

276

433

456

889

276

2

332

331

663

204

332

334

666

206

3

267

271

538

179

268

269

537

170

4

318

338

656

234

313

335

648

224

5

266

293

559

200

262

296

558

193

6

226

245

471

164

229

249

478

158

7

244

241

485

159

244

241

485

154

8

490

474

964

259

487

476

963

268

9

258

272

530

155

262

269

531

146

10

130

149

279

106

132

145

277

114

11

228

233

461

156

225

235

460

156

12

68

67

135

50

70

67

137

55

รวม

3,261

3,370

6,631

2,142

3,257

3,372

6,629

2,120

สรุปสถิติประชากร /  ครัวเรือน  ของปี  ..2555   เปรียบเทียบกับ  ปี  ..2554

-          ประชากรทั้งหมดลดลง     2    คน           -   บ้านลดลง   24  หลังคาเรือน

-          ประชากรชายลดลง         4    คน

-          ประชากรหญิงเพิ่มขึ้น       2    คน        

          5.2   การศึกษา

                 -  โรงเรียนประถมศึกษา  พร้อมมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)              1      แห่ง

                 -  โรงเรียนประถมศึกษา                                                  1      แห่ง

       -  โรงเรียนทางพระพุทธศาสนา                                           1      แห่ง

                 -  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                    12      แห่ง

                 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                     1      แห่ง

                 -  สนามเด็กเล่น                                                           3      แห่ง

ข้อมูลสถานศึกษาในเขตพื้นที่

ชื่อสถาบันการศึกษา

จำนวนครู (คน)

จำนวนนักเรียน

 (คน)

จำนวนห้องเรียน

(ห้อง)

โรงเรียนบ้านเวียงเดิม

15

124

11

โรงเรียนบ้านค่ายเจริญ

5

57

7

โรงเรียนเวียงชัยพิทยา

12

 96

6

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เวียงเหนือ

4

49

3

 

5.3   สถาบัน และองค์การทางศาสนา

                   -  วัดทางพระพุทธศาสนา    9    แห่ง

                   1)  วัดท่าบันไดแก้ว                          หมู่ที่    1   ต.เวียงเหนือ

                   2)  วัดพระโบราณ                            หมู่ที่    2   ต.เวียงเหนือ

                   3)  วัดสันสลิด                                หมู่ที่    3   ต.เวียงเหนือ

                   4)  วัดราษฎร์เจริญ                           หมู่ที่    4   ต.เวียงเหนือ

                   5)  วัดพนาลัยเกษม                          หมู่ที่    6   ต.เวียงเหนือ

                   6)  วัดโพธิ์ชัย                                 หมู่ที่    7   ต.เวียงเหนือ          

                   7)  วัดปางไตรแก้ว                           หมู่ที่    8   ต.เวียงเหนือ

                   8)  พุทธสถานโบราณป่ายางน้อย            หมู่ที่  10  ต.เวียงเหนือ

                   9)  อารามบ้านสันต้นแหน                             หมู่ที่  12  ต.เวียงเหนือ

       -  ฌาปนสถาน    5   แห่ง    ได้แก่

                   1)  ฌาปนสถานบ้านท่าบันได    หมู่ที่ 1 

                   2)  ฌาปนสถานบ้านสันสลิด     หมู่ที่ 3  

                   3)  ฌาปนสถานบ้านค่ายเจริญ   หมู่ที่ 5               ( หมู่ที่  4 , 5  ใช้ร่วมกัน )

                   4)  ฌาปนสถานบ้านไตรแก้ว     หมู่ที่  8     ( หมู่ที่  2,  8 ,  9  ใช้ร่วมกัน )

                   5)  ฌาปนสถานบ้านพนาลัย      หมู่ที่ 11    ( หมู่ที่  6,  7,  10,  11  ใช้ร่วมกัน )

                -  ประเพณีที่สำคัญของท้องถิ่น    ได้แก่

1)  ประเพณีบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ                      -  ช่วงเดือนมีนาคม

2)  ประเพณีสรงน้ำพระธาตุโพธิ์ชัย                             -  ช่วงเดือนมีนาคม

                   3)  ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ                     -  ช่วงเดือนเมษายน            

                   4)   ประเพณีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน                    -  ช่วงเดือนเมษายน

                   5)   ประเพณีสรงน้ำพระธาตุสุวรรณมิ่งมงคล                   -  ช่วงเดือนเมษายน

                   6)  ประเพณีสืบชะตาแม่น้ำกก  หมู่ที่  12 บ้านสันต้นแหน   -  ช่วงเดือนเมษายน

                   7)  ประเพณีบุญบั้งไฟและสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณเวียงเดิม -  ช่วงเดือนพฤษภาคม

8)  ประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณป่ายางน้อย             -  ช่วงเดือนพฤษภาคม

                   9)  ประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณวัดสันสลิด    -  ช่วงเดือนมิถุนายน

                   10)  ประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปโบราณ (หลวงพ่อขาว)       -  ช่วงเดือนมิถุนายน

                   11)  ประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา                         -  ช่วงเดือนกรกฎาคม

                   12)  ประเพณีถวายสลากภัต                                    -  ช่วงเดือนกันยายน

                   13)  ประเพณีลอยกระทง                              -  ช่วงเดือนพฤศจิกายน

 

             -  กิจกรรมส่งเสริมศาสนาในท้องถิ่น   ได้แก่

                   1)  กิจกรรมเข้าพรรษาถือศีล  5 เข้าวัดปฏิบัติธรรม           -  ช่วงเดือนกรกฎาคม

                   2)  กิจกรรมเลี้ยงเสี้ยวบ้าน                                       -  ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

           5.4   การกีฬา

                   -  ลานกีฬาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน              จำนวน       2      แห่ง

                   -  สนามฟุตบอล                                        จำนวน       5      แห่ง

                    -  สนามตะกร้อ                                         จำนวน       5      แห่ง

                   -  สนามเปตอง                                         จำนวน     12      แห่ง

          5.5   การสาธารณสุข

                     -  สถานีอนามัยประจำตำบล                                  จำนวน       1      แห่ง

                     -  สถานพยาบาลเอกชน                                       จำนวน       2      แห่ง

                     -  อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)           จำนวน    178      คน

                             หมู่ที่  1   จำนวน   25  คน      

                             หมู่ที่  2   จำนวน   15  คน     

                             หมู่ที่  3   จำนวน  17  คน      

                             หมู่ที่  4    จำนวน  18  คน     

                             หมู่ที่  5   จำนวน  16  คน      

                             หมู่ที่  6   จำนวน  13  คน      

                             หมู่ที่  7   จำนวน  14  คน

                   หมู่ที่  8   จำนวน  21  คน

                   หมู่ที่  9   จำนวน  14  คน

                   หมู่ที่  10  จำนวน  8  คน

                   หมู่ที่  11  จำนวน  13 คน

                   หมู่ที่  12   จำนวน  4  คน

 5.6    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   -    ป้อมตำรวจประจำตำบล                              1      แห่ง

                   -    อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. )    104      คน

                   -    สมาชิกตำรวจบ้าน                                  120      คน

                   -    หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย (OTOS)                     10       คน

 

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119