ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 เทศบัญญัติตำบลเวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  สภาพเศรษฐกิจ

ด้านเศรษฐกิจ

 

1.      โครงสร้างทางเศรษฐกิจ / รายได้ประชากร   ( จากข้อมูล จปฐ. ปี 2555 )

          ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม   รายได้โดยเฉลี่ยประมาณ   61,670.67 บาท  / คน / ปี     โดยจำแนกอาชีพหลักของประชากร   ดังนี้

                   แรงงานภาคเกษตรกรรม                        จำนวน   5,176    คน        ร้อยละ     78.56 

                   แรงงานรับจ้างทั่วไป                             จำนวน     539   คน        ร้อยละ       8.18

                   รับราชการ  / ข้าราชการบำนาญ               จำนวน       89   คน        ร้อยละ       1.35

                   ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ / รัฐวิสาหกิจ /เอกชน     จำนวน     124   คน        ร้อยละ       1.88

                   อาชีพอื่น และประชากรวัยพึ่งพา                 จำนวน     661   คน       ร้อยละ      10.03                                                                        รวม    6,589   คน 

 

 

2.     การเกษตร   

1)      ลักษณะการประกอบอาชีพการเกษตร

            -  ทำนา                             จำนวน   1,419    ครัวเรือน

          -  ทำสวน                  จำนวน        85    ครัวเรือน

          -  ทำไร่                    จำนวน        72    ครัวเรือน

          -  เลี้ยงสัตว์                จำนวน      110    ครัวเรือน

2)      ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ

-  ข้าวเปลือก              มูลค่าผลผลิต   ประมาณ   8,000 บาท / ไร่

-  ข้าวโพด                 มูลค่าผลผลิต   ประมาณ   5,500 บาท / ไร่

-  พืชผักสวนครัว           มูลค่าผลผลิต   ประมาณ   4,500 บาท / ไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   การพาณิชยกรรม และการบริการ

1)  สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

- ร้านขายของชำ         

41   แห่ง

- ตลาดเอกชน

  4   แห่ง

- ปั้มน้ำมัน

  1  แห่ง

- ปั้มหลอด

12  แห่ง

- ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์

  6  แห่ง

- ร้านเสริมสวย / ตัดผม

  5  แห่ง

- อู่ซ่อมรถยนต์

  3  แห่ง

- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า

  1  แห่ง

- ร้านเชื่อมเหล็ก

  2  แห่ง

- ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง

  2  แห่ง

-  ร้านถ่ายเอกสาร

  3  แห่ง

-  โรงอัดถ่าน

  1  แห่ง

-  ร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป

  2  แห่ง

-  ร้านรับซื้อของเก่า

  1  แห่ง

-  ร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

  2  แห่ง

-  ร้านขายข้าวสาร

  3  แห่ง

-  ร้านขายเฟอร์นิเจอร์

  2  แห่ง

-  ร้านอาหาร

 10  แห่ง

-  ร้านขายปุ๋ยและยาฆ่าแมลง

  1  แห่ง

-  ร้านเกมส์

  2  แห่ง

 

2)  สถานประกอบการด้านการเกษตร / ปศุสัตว์ / หัตถกรรม

-  กิจการรับซื้อจำหน่ายพืชผลทางการเกษตร

4   แห่ง

-  ฟาร์มสุกร

7   แห่ง

-  ฟาร์มไก่

1   แห่ง

-  โรงทำกระดาษสา

2   แห่ง

3)  สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 

-  โรงสีข้าว

10   แห่ง

-  โรงแปรรูปไม้, เลื่อยไม้

  2   แห่ง

-  โรงน้ำดื่ม

  2   แห่ง

-  ท่าทราย

  3   แห่ง

4)   กิจการรวมกลุ่มเพื่อแสวงหาผลกำไรมาแบ่งปันกัน

-  สหกรณ์ออมทรัพย์

1   แห่ง

-  กองทุนวิสาหกิจชุมชน

1   แห่ง

         

 

4.  การปศุสัตว์

1)      พื้นที่ปศุสัตว์

-  ประมาณ    650   ไร่

                   2)   จำนวนครัวเรือนในภาคการปศุสัตว์  

                             -  จำนวน   110   ครัวเรือน

2)      ผลผลิตทางการปศุสัตว์

-  สุกร       มูลค่าผลผลิต          ประมาณ  2,500    บาท  / เดือน / ตัว

-  โค         มูลค่าผลผลิต          ประมาณ  2,300    บาท / เดือน / ตัว

                             -  ไก่ /เป็ด  มูลค่าผลผลิต           ประมาณ  1,000    บาท / เดือน / 15 ตัว

          5.   การประมง

                    1)  การประมงเพื่อบริโภคในครัวเรือน    จำนวน     235    ครัวเรือน

                   2)  การประมงเพื่อจำหน่าย                จำนวน       25     ครัวเรือน

                   3)  ผลผลิตทางการประมง

                             -  ปลา  มูลค่าผลผลิต  ประมาณ  12,000  บาท  / บ่อขนาด   500  ลบ.ม.

 

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119