ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 เทศบัญญัติตำบลเวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  นโยบายนายก

นโยบายการบริหารและการพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือของผู้บริหารท้องถิ่น

( แถลงนโยบายต่อสภา ฯ เมื่อวันที่ ๒๔  กันยายน ๒๕๕๖)

การบริหารงานท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   และจะใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตำบลเวียงเหนือ   โดยมีนโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนระเบียบแบบแผนต่าง ๆ  ที่จัดทำไว้    ดังนี้

. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

นโยบายด้านนี้   จะวางระบบการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ในเทศบาลตำบลเวียงเหนือ และสาธารณะโดยทั่วไป กล่าวคือ

๑.๑  การพัฒนาเทศบาลตำบลเวียงเหนือให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดี มีมาตรฐาน ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับ แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของเทศบาล กลุ่มแกนนำชุมชน กลุ่มกิจกรรม และตัวแทนภาคประชาสังคม ซึ่งถือว่าเป็น ทรัพยากรบุคคลอันสำคัญของเทศบาลตำบลเวียงเหนือ  ที่จะต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกระดับตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น   ระดับประเทศ และผลกระทบที่อาจเกิดจากการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของประเทศไทยในปี ๒๕๕๘  พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐานขององค์กร เพื่อรองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและสาธารณะ

๑.๒  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางด้านการบริหารจัดการและ

ทางด้านการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย โดยพัฒนากลไกการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม ให้มีการปฏิรูปกระบวนการประชาคมในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชน 

๑.๓  ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชนที่

ดำเนินกิจกรรม และโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพื่อชุมชน  โดยการระดมทุนและการร่วมทุน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อพัฒนายกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

๑.๔  ส่งเสริมการทำงานแบบเชื่อมประสานเพื่อก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการ

ทำงานร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียง และพื้นที่อื่น ๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) พร้อมทั้ง เปิดโอกาสให้ชุมชน และสังคม ได้เข้าถึงการเฝ้าระวัง การตรวจสอบ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ได้ในทุกระดับด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พัฒนากระบวนการทำงาน และสร้างรูปแบบการบริหารจัดการแบบสหการเป็นกลุ่มพื้นที่ตามลักษณะภูมินิเวศ เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ เชื่อมโยง และให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งแต่ระดับชุมชน ไปสู่เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

๑.๕  สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร ชุมชนท้องถิ่น

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการพัฒนาองค์กร สนับสนุนงานวิจัยเชิงปฎิบัติ (Action Research)ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร และสถาบันการศึกษาระดับ

 ท้องถิ่น และระดับอื่น ๆ ในมิติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนท้องถิ่น และการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลข่าวสารที่ครอบคลุมสะดวกต่อ การเข้าถึงให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

 ๒. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อฟื้นฟู 

ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีสู่คนรุ่นใหม่

๒.๒ พัฒนาส่งเสริม  ปรับปรุงโบราณสถานในเขตเทศบาลตำบลเวียงเหนือให้

สอดคล้องกับวัฒนธรรม  และประวัติศาสตร์  เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม

๒.๓ พัฒนาส่งเสริมและสร้างสนามกีฬาอันเหมาะสมให้กับชุมชน  ส่งเสริมและ

พัฒนาระดับฟุตบอลและกีฬาประเภทอื่นๆ ให้ขึ้นสู่ระดับนักกีฬาอาชีพ 

๒.๔  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบ

และตามอัธยาศัย หรือการจัดการศึกษาทางเลือกอื่นๆ สำหรับเด็ก เยาวชน  และประชาชน ได้มีโอกาสเรียนฟรี เรียนดี และเรียนอย่างมีคุณภาพ   จัดเป็นสวัสดิการทางการศึกษาให้กับชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่ไม่ต้องเดือดร้อนและลำบากกับภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

๒.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ที่เน้นการสร้างพลังเด็ก

และเยาวชนให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิด  และเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของเทศบาลตำบลเวียงเหนือ   และการขับเคลื่อนในชุมชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือมาเป็นแนวทางประกอบ ได้แก่ เรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง การจัดการภัยพิบัติ การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยชุมชน และการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  

๒.๕  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนศึกษา การปฏิบัติ

กิจกรรมทางศาสนา และการพัฒนาศาสนสถาน

 ๒.๖ ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรม

อันเนื่องในโอกาสวันสำคัญของทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีท้องถิ่น

 . นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓.๑ มุ่งพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงเส้นทางคมนาคมสายหลัก  ถนนซอยใน

ชุมชน  ถนนสู่พื้นที่การเกษตรให้คลอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๓.๒ พัฒนาระบบแสงไฟสว่าง  ระบบสาธารณูปการ  สาธารณูปโภค

๓.๓ ปรับปรุงรางระบายน้ำ

๓.๔ ปรับปรุงระบบน้ำประปา  ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของพี่

น้องประชาชนตำบลเวียงเหนือ 

๓.๕ ปรับปรุงระบบการจราจร  เพิ่มสัญญาณไฟเตือนตามจุดเสี่ยงต่างๆ ใน

การจราจรทั่วทั้งตำบลเวียงเหนือ

๓.๖  เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน

๓.๗ ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชน และสถานที่ราชการและ

การจัดทำผังเมืองเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ให้สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองที่น่าอยู่ชุมชนน่าอยู่

๓.๘  จัดหาวัสดุอุปกรณ์  เครื่องสูบน้ำ  เรือ  ให้มีความพร้อมในการใช้ปฏิบัติงานได้

ตลอดเวลา

                   ๓.๙. ตรวจสอบจุดอ่อนซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมซ้ำซาก  เพื่อวางแผนในการป้องกันน้ำท่วมและการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ

                   ๓.๑๐  เตรียมความพร้อมด้านกำลังคนที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนให้น้อยที่สุด

 . นโยบายการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔.๑  ส่งเสริมการพัฒนายกระดับงานทางด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์

รวมให้เกิดการตระหนักรู้และตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการด้านจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน และจัดให้มีระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับนำไปใช้เพื่อคิดกิจกรรมการดูแล สุขภาพชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพความจริง และมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่สม่ำเสมอ 

                   ๔.๒  ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนและการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นยุทธศาสตร์การสร้างนำซ่อม

๔.๓  ส่งเสริม และสนับสนุนป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่

ติดต่อ ที่อันตราย และการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน 

๔.๔  ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่าน

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข   การสมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น  และการส่งเสริมให้ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเวียงเหนือ

๔.๕ ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายและองค์กรชุมชนสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครให้มีความรู้

เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลสุขภาพชุมชน  

          ๔.๖ พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร 

๔.๗ ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค

                   ๔.๘  ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการขยะ  สิ่งแวดล้อมชุมชนแบบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

๔.๙ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย การเสียสละในการร่วมคิด

ร่วมทำกิจกรรมของชุมชนทุกชุมชน  สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน

                    ๔.๑๐ ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมทำ  ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น  มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ อีกทั้ง เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจ  และสร้างความสามัคคีระหว่างประชาชนในชุมชน

                    ๔.๑๑ สนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ป่วยเอดส์  ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน                              

๔.๑๒ สนับสนุน ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางด้านการป้องกันบรรเทา

สาธารณภัย สร้างเครือข่ายด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน (EMS) หนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชน และงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) และจัดตั้ง อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการรับมือกับเหตุการณ์ภัยพิบัติ และสนับสนุนให้มีระบบสวัสดิการแก่อาสาสมัคร 

๔.๑๓ ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร การจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชนตลอดจน

มาตรการในการสร้างความความสงบและรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน

 . นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

๕.๑  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร

และพัฒนาอาชีพ ที่เหมาะสมกับสภาวะและบริบทของท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมีให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  

๕.๒  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนขึ้นใน

ชุมชน และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน

๕.๓ ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้คนใน

เทศบาลตำบลเวียงเหนือยืนอยู่บนพื้นฐานของการประกอบสัมมาอาชีพ ที่รู้จักพอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ด้วยความรู้ และคุณธรรม เป็นปัจจัยหนุนเนื่อง เพื่อนำไปสู่การอยู่ในสังคมที่ยั่งยืน   เพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของตำบลเวียงเหนือ

๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นใน

ชุมชน เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาต่อยอดทางความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถสอดแทรกไปอยู่ในวิถีชีวิตของคนในองค์กร และประชาชนในชุมชน

                   ๕.๕ การสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนกลุ่มองค์กรสตรี  และบทบาทขององค์กรสตรี ในด้านการเพิ่มรายได้  ลดรายจ่ายของครัวเรือน

 . นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

๖.๑ รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานแก่ประชาชน และชุมชน

                   ๖.๒ พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมโดยชุมชน เพื่อชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางอันนำไปสู่การจัดการขยะ  และหนุนเสริมให้มีครัวเรือนจัดการขยะด้วยตนเองเพิ่มขึ้น

          ๖.๓ ให้มีการบริหารจัดการน้ำเข้าสู่ระบบ  เพื่อให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรกรรม และด้านอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

๖.๔ ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ฝายปากคลอง

๖.๕ ปรับปรุงคลองส่งน้ำฝายไชยสมบัติ

๖.๖ ปรับปรุงคลองส่งน้ำฝายเชียงราย

๖.๗ ปรับปรุงคลองส่งน้ำ ในเขตพื้นที่เกษตรกรรมให้คลอบคลุมทุกพื้นที่เกษตรกรรม

ในตำบลเวียงเหนือ ให้มีน้ำเพียงพอแก่การทำการเกษตรนโยบายทั้ง ๖ ประการ ที่กล่าวมานั้น ล้วนมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ อย่างจริงจัง

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119