ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 เทศบัญญัติตำบลเวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  สํานักปลัดเทศบาล

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานปลัด
           มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติและข้อบังคับตำบล การประชุมสภา การจัดทำระเบียนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง การเลือกตั้ง งานเกี่ยวกับกฎหมายและคดี การประนีประนอม    ข้อพิพาทต่างๆ งานส่งเสริมการเกษตร การท่องเที่ยว การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาใน หน้าที่และความรับผิดชอบการ  ปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบล ลุกจ้าง พนักงานจ้าง การบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติ ราชการของส่วนราชการในองคืการบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน คือ

1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

         - งานสารบรรณ
         - งานตรวจสอบภายใน
         - งานบริหารงานบุคคล
         - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
         - งานประชาสัมพันธ์
         - งานอาคารสถานที่
         - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
         - งานสนับสนุนและบริการประชาชนงานรัฐพิธี
         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
         - รายงานการประชุมสภา อบต.
         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
         - งานการประชุมพลังมวลขนอื่นๆ
         - งานอำนวยการและประสานราชการ
         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
         - งานเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.
         - งานข้อมูลเลือกตั้ง
         - งานชุมชนสัมพันธ์
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภา อบต.
         - งานคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการและสถานที่สาธารณะ
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รบมอบหมาย

2. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานนโยบายและแผนพัฒนา
         - งานวิชาการ
         - งานงบประมาณ
         - งานข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
         - งานประชาสัมพันธ์ขององค์กร
         - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
         - งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ
         - งานโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
         - งานประสานโครงการฝึกอบรม
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

3. งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานกฎหมายและคดี
         - งานนิติกรรมและสัญญาต่างๆที่มีผลผูกพันทางกฏหมาย
         - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
         - งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
         - งานระเบียบการคลัง
         - งานวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
         - งานข้อบัญญัติและระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไก่ดี
         - งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายและคดีแก่เยาวชน
         - งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานอำนวยการ
         - งานป้องกันสาธารณภัย
         - งานช่วยเหลือฟื้นฟูบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรผู้ประสบภัย
         - งานกู้ภัย
         - งานช่วยเหลือและให้บริหารประชาชนในกิจการสาธารประโยชน์
         - งานวิเคราะห์และจัดทำรายงานสภาพปัญหาต่างๆที่อาจเกิดภัยขึ้น
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
5. งานกิจการสภา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ
         - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
         - งานประชุมคณะกรรมการสามัญและวิสามัญประจำสภา อบต.
         - งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมสภา อบต.
         - งานเลือกตั้งเกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้และวิชาการแก่สมาชิกสภาอบต.
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
6. งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสำรวจแหล่งท่องเที่ยว
         - งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการท่องเที่ยว
         - งานปรับปรุงบูรณะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
         - งานบริการที่พักชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
         - งานจัดตั้งและให้บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
         - งานจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและบริการนักท่องเที่ยว
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย
7. งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
         - งานสวัสดิการสังคม
         - งานสังคมสงเคราะห์
         - งานพัฒนาชุมชน
         - งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี
         - งานพัฒนาสตรีและเยาวชน
         - งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน
         - งานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
         - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119