ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 เทศบัญญัติตำบลเวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  ลักษณะที่ตั้งตำบล

            ลักษณะที่ตั้งตำบล

1. สภาพทั่วไป

     1.1  ตำแหน่งที่ตั้งและอาณาเขต

           ตำบลเวียงเหนือมีทำเลที่ตั้งเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ  มีแม่น้ำที่สำคัญไหลผ่านจำนวน  2  สาย  ได้แก่ แม่น้ำลาว และแม่น้ำกก โดยอยู่ห่างจากอำเภอเวียงชัย  ระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดเชียงราย  ระยะทางประมาณ   12  กิโลเมตร

 อาณาเขตติดต่อ  

          -  ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง  และตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

          -  ทิศใต้      ติดต่อกับตำบลเวียงชัย   อำเภอเวียงชัย

          -  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย และตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

          -  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลรอบเวียง  อำเภอเมืองเชียงราย

แนวเขตตำบลโดยละเอียด

          ทิศเหนือ   -        มีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำกก     บริเวณพิกัด    NC    970055   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแม่น้ำกก   ถึงปากแม่น้ำห่าง    บริเวณพิกัด   PC  033106    ระยะทางประมาณ 10   กิโลเมตร    ไปทางทิศใต้ตามแม่น้ำห่าง   สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านไตรแก้ว  -  ป่าสัก   บริเวณพิกัด PC  033077  ระยะทางประมาณ   4   กิโลเมตร    รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ   14    กิโลเมตร

          ทิศตะวันออก  -   มีแนวเขตเริ่มต้นจากลำน้ำแม่ห่างตรงจุดข้ามถนนสายบ้านไตรแก้ว ป่าสัก  บริเวณพิกัด    PC   033077    ไปทางทิศใต้ตามแม่น้ำห่าง   ถึงจุดบรรจบแม่น้ำสกึ๋น    น้ำแม่ห่าง  และ น้ำร่องแม่ตาแมว   บริเวณพิกัด  PC 016032  ระยะทางประมาณ  6 กิโลเมตร  ไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามร่องแม่ตาแมวจดลำเหมืองร่องแคล้ว   บริเวณพิกัด   PC   002019    ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร   ไปตามลำเหมืองร่องแคล้วทางทิศใต้    สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านค่ายเจริญ วังช้าง    บริเวณพิกัด   PC   001016  ระยะทางประมาณ  300 เมตร

          ทิศใต้   -    มีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสายค่ายเจริญ    วังช้าง   ตรงลำน้ำร่องแคล้ว ผ่านบริเวณพิกัด  PC 001016  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวลำน้ำร่องแคล้ว  ถึงถนนสาย หมู่บ้านพิมกมล ราษฎร์เจริญ ช่วงทางโค้งบริเวณพิกัด NC 978005  ระยะทางประมาณ  3.5  กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามลำน้ำร่องแคล้วถึงทางหลวงหมายเลข 1232   ช่วงบ้านเวียงชัยบ้านเวียงเหนือ  บริเวณพิกัด   NC   966997   ระยะทางประมาณ  2  กิโลเมตร   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามลำน้ำร่องแคล้วข้ามถนนสายบ้านด้าย เวียงชัย ตรงคันนา บริเวณพิกัด NB949992 ระยะทางประมาณ  500 เมตร  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามลำเหมืองกลางซึ่งขนานไปกับถนนสายบ้านด้าย โพธิ์ชัย   ถึงคันนาตรงทางโค้งถนน สายบ้านด้าย โพธิ์ชัย  บริเวณพิกัด  NB 941998    ระยะทางประมาณ    600   เมตร    ไปทางทิศเหนือตามแนวคันนาถึงลำเหมืองชัยสมบัติบริเวณพิกัด   NC 940001  ระยะทางประมาณ  600 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวลำเหมืองชัยสมบัติสิ้นสุดที่แม่น้ำลาวบริเวณพิกัด NC 936000  ระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร   รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  12.7  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก   -      มีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำลาวจุดบรรจบลำเหมืองชัยสมบัติบริเวณพิกัด  NC    936000   ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำลาว  ถึงสะพานข้ามแม่น้ำลาวตรงทางหลวง   หมายเลข  1232   ช่วงบ้านป่ายางมน โพธิ์ชัย   บริเวณพิกัด  NC 941012  ระยะทางประมาณ  1.5 กิโลเมตร   ไปทางทิศเหนือตามแม่น้ำลาว  ถึงปากแม่น้ำลาวบรรจบแม่น้ำกกบริเวณถนนบ้านป่ายางมน - ท่าบันได บริเวณพิกัด NC 944029 ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำกก  สิ้นสุดที่จุดกลางแม่น้ำกกบริเวณพิกัด  NC 970055  ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ   9.5  กิโลเมตร

1.2  เนื้อที่

          เนื้อที่ตำบลเวียงเหนือทั้งหมด   ประมาณ   46   ตารางกิโลเมตร   หรือ  28,750  ไร่

 

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119