ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 เทศบัญญัติตำบลเวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  อาณาเขตตำบล

อาณาเขตติดต่อ

            - ทิศเหนือ     ติดต่อกับตำบลทุ่งก่อ กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และตำบล

ริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

            - ทิศใต้       ติดต่อกับตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย

            - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย และตำบลทุ่งก่อ

กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

            - ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย

แนวเขตตำบลโดยละเอียด

               ทิศเหนือ - มีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำกก บริเวณพิกัด NC 970055 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแม่น้ำกก ถึงปากแม่น้ำห่าง บริเวณพิกัด PC 033106 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามแม่น้ำห่าง สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านไตรแก้ว - ป่าสัก บริเวณพิกัด PC 033077 ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร

               ทิศตะวันออก - มีแนวเขตเริ่มต้นจากลำน้ำแม่ห่างตรงจุดข้ามถนนสายบ้านไตรแก้ว - ป่าสัก บริเวณพิกัด PC 033077 ไปทางทิศใต้ตามแม่น้ำห่าง ถึบงจุดบรรจบแม่น้ำสกึ๋น น้ำแม่ห่าง ลาน้ำแม่ตาแมว บริเวณพิกัด PC 016032 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามร่องแม่ตาแมวจดลำเหมืองร่องแคล้วทางทิศใต้ สิ้นสุดที่ถนนสายบ้านค่ายเจริญ - วังช้าง บริเวณพิกัด PC 001016 ระยะทางประมาณ 300 เมตร

               ทิศใต้ - มีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางถนนสายค่ายเจริญ - วังช้าง ตรงลำน้ำร่องแคล้วผ่านบริเวณพิกัด PC 001016 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวลำน้ำร่องแคล้ว ถึงถนนสาหมู่บ้านพิมกมล - ราษฎร์เจริญ ช่วงทางโค้งบริเวณพิกัด NC 978005 ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตรไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามลำน้ำร่องแคล้วถึงทางหลวง หมายเลข 1232 ช่วงบ้านเวียงชัย - บ้านเวียงเหนือ บริเวณพิกัด NC 966997 ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามลำน้ำร่องแคล้วข้ามถนนสายบ้านด้าย - เวียงชัย ตรงคันนา บริเวณพิกัด NB 949992 ระยะทางประมาณ 500 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามลำเหมืองกลางซึ่งขนานไปกับถนนสายบ้านด้าย - โพธิ์ชัย ถึงคันนาตรงทางโค้งถนนสายบ้านด้าย - โพธิ์ชัย บริเวณพิกัด NB 941998 ระยะทางประมาณ 600 เมตรไปทางทิศเหนือตามแนวคันนาถึงลำเหมืองชัยสมบัติบริเวณพิกัด NC 940001 ระยะทางประมาณ 600 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามแนวลำเหมืองชัยสมบัติสิ้นสุดที่แม่น้ำลาวบริเวณ พิกัด NC 936000 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 12.7 กิโลเมตร

               ทิศตะวันตก - มีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำลาวจุดบรรจบลำเหมืองชัยสมบัติบริเวณพิกัด NC 936000 ไปทางทิศเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำลาว ถึงสะพานข้ามแม่นำลาวตรงทางหลวงหมายเลข 1232 ช่วงบ้านป่ายางมน - โพธิ์ชัย บริเวณพิกัด NC 941012 ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือตามแม่น้ำลาว ถึงปากแม่น้ำลาวบรรจบแม่น้ำกกบริเวณถนนบ้านป่ายางมน - ท่าบันได บริเวณพิกัด NC 944029 ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามกึ่งกลางแม่น้ำกก สิ้นสุดที่จุดกึ่งกลางแม่น้ำกกยริเวณพิกัด NC 970055 ระยาะทางประมาณ 5 กิโลเมตร รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 9.5 กิโลเมตร

 

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119