ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 เทศบัญญัติตำบลเวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  ข้อมูลพื้นฐาน
        

สภาพภูมิประเทศ
           เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเหมาะแก่การทำนา ทำไร่ และทำสวน โดยเฉพาะเป็นแหล่งดินดี น้ำอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 2 สาย คือ แม่น้ำกก ไหลผ่านด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ติดกับบ้านท่าบันได และบ้านไตรแก้ว แม่น้ำลาวไหลผ่านบ้านป่ายางน้อย นอกจากนั้นยังมีแหล่งน้ำขนาดเล็ก คือ แม่น้ำลาวหลง แยกจากแม่น้ำลาวที่บ้านสันต้นแหนผ่านบ้านท่าบันได บ้านสันสลิด บ้านเวียงเดิม และไหลลงสู่แม่น้ำสกิ๋น บิเวณชายทุ่งบ้านเวียงปางคำตลอดจนมีหนองน้ำ และลำเหมืองขนาดเล็ก รายรอบตามหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้าน พื้นที่ในเขตตำบลเวียงเหนือ ไม่มีภูเขา และเขตพื้นที่ป่าไม้ หรือวนอุทยานแห่งชาติ

ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศของตำบลเวียงเหนือ โดยทั่วไปเป็นแบบร้อนชื้น สลับกับร่องมรสุมพัดผ่านมี 3 ฤดู ได้แก่

1. ฤดูฝน    ช่วงเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ของทุกปี

2. ฤดูหนาว   ช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี

3. ฤดูร้อน    ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ของทุกปี

          ส่วนช่วงปลายเดือนเมษายน - ต้นเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงที่มักจะมีลมพายุและฝนตกรุนแรง ซึ่งในแต่ละปีมักจะมีลูกเห็บตกเป็นบริเวณกว้าง 

 

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119