ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 เทศบัญญัติตำบลเวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  กิจกรรม
กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จากใบเตย (เข้าชม 47 ครั้ง)
ระหว่าง วันที่ 17 กรกฎาคม - 18 กันยายน 2561

ชมภาพกิจกรรมได้ท
โครงการอบรมให้ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (เข้าชม 38 ครั้ง)
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเวียงเหนือได้ดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้การเ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ฯ (เข้าชม 38 ครั้ง)
คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ร่วมกิจกรรมเนื่อ
โครงการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนตำบลเวียงเหนือ (เข้าชม 81 ครั้ง)
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม  2561  คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเหนือ ร่วมก
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (เข้าชม 42 ครั้ง)
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลเวียงเห
พิธีไหว้ครูวิทยาลัยผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 (เข้าชม 49 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://
กิจกรรมสานสุขครอบครัวหัวใจรักษ์โลก (เข้าชม 41 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=1756514341091837
โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเวียงเหนือ (เข้าชม 44 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=1701930776550194
ประเพณีสงกรานต์ 2561 (เข้าชม 39 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=1663407260402546
งานลานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน (เข้าชม 40 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่   https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=1648194391923833
กำลังแสดงหน้าที่ 1/49 Next »

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119