ประวัติ เทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพสังคม
 อาณาเขตตำบล
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 นโยบายนายก
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แผนอัตรากำลัง
 ข้อบัญญัติ อบต.เวียงเหนือ
 งบแสดงฐานะทางการเงิน
 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 กลุ่มพัฒนาสตรี
 กลุ่มผู้สูงอายุ
 องค์กรด้านศาสนา
 โรงเรียนในตำบลเวียงเหนือ
 สถานที่ท่องเที่ยว
 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ
 อัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ
 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 เอกสารประกอบการแจ้งขุดดินและถมดิน
 
 สํานักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 ฝ่ายบริหาร
 สภาเทศบาล.
 
 ปลัดเทศบาล
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 สำนักปลัดเทศบาล
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 หน่วยกู้ภัยเทศบาล
 ศูนย์ อปพร.
 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเวียงเหนือ
 ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ (สปสช.)
 
 บ้านท่าบันได หมู่ที่ 1
 บ้านเวียงเดิม หมู่ที่ 2
 บ้านสันสลิด หมู่ที่ 3
 บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 4
 บ้านค่ายเจริญ หมู่ที่ 5
 บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ 6
 บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ 7
 บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8
 บ้านเวียงปางคำ หมู่ที่ 9
 บ้านป่ายางน้อย หมู่ที่ 10
 บ้านพนาลัย หมู่ที่ 11
 บ้านสันต้นแหน หมู่ที่ 12
 

  กิจกรรม
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง(คนพิการ) (เข้าชม 126 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่  https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=1449193971823877
โครงการอบรมให้ความรู้การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (เข้าชม 121 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่  https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=1442166789193262
โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง (เข้าชม 222 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=1441269689282972
กิจกรรมวันเทิดพระคุณแม่ ประจำปี 2560 (เข้าชม 114 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่  https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=1434717966604811
การสนับสนุนงานวิจัยผลิตภัณฑ์ชุมชน (เข้าชม 99 ครั้ง)
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 คณะอาจารย์ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภ
กำจัดผักตบชวาในพื้นที่น้ำแม่ลาวห่าง (เข้าชม 3155 ครั้ง)
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลเวียงเหนือร่วมกับผู้นำชุมชนและกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลเวียงเหนือ
การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (เข้าชม 66 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=1427709427305665
ประชุมหารือการจัดกิจกรรมวันเทิดพระคุณแม่ (วันแม่แห่งชาติ) (เข้าชม 63 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=1416962561713685
การออกให้บริการรับแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) (เข้าชม 63 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/www.wiangnue.go.th/posts/1415129201897021
การลงพื้นที่สำรวจบริบทของเทศบาล (เข้าชม 74 ครั้ง)
ชมภาพกิจกรรมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/pg/www.wiangnue.go.th/photos/?tab=album&album_id=1411069932302948
กำลังแสดงหน้าที่ 1/47 Next »

เทศบาลตำบลเวียงเหนือ 199 หมู่ 5 ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ 053-768119